Zapisz na liście ulubionych produktów
Stwórz nową listę ulubionych produktów

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego sklepu www.babuszka-agafia.pl

I. Postanowienia ogólne


§ 1 Regulamin i Organizator Programu


 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym sklepu www.babuszka-agafia.pl (zwanego dalej “Programem”).
 2. Organizatorem Programu jest EURUS Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach 40/1, 16-001 Kleosin, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000314581 o kapitale zakładowym w wysokości 1 730.000,00zł, BDO 000037386, NIP: 5423094347, zwana dalej jako „Organizator”.

§ 2 Miejsce realizacji Programu


 1. Program organizowany jest na terenie Polski w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.babuszka-agafia.pl (dalej zwanym „sklepem internetowym”).

§ 3 Okres trwania Programu


 1. Program zostaje wprowadzony na czas nieokreślony poczynając od 20.08.2021
 2. Organizator może w każdej chwili ogłosić o zakończeniu Programu, podając na stronie internetowej sklepu internetowego i/lub za pomocą e-maili wysyłanych do Uczestników termin zakończenia Programu z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

§ 4 Uczestnicy Programu


 1. Uczestnikami Programu (zwanymi dalej “Uczestnikami”) mogą zostać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 5 Charakter Programu


 1. Program jest wyłącznie akcją lojalnościową (promocyjną), mającą zachęcić, motywować Uczestników do ponownego dokonania nabycia towarów z oferty handlowej sklepu internetowego. Program nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

II. Zasady przystąpienia do Programu


§ 6


 1. Uczestnik, który chce przystąpić do Programu powinien posiadać konto Klienta założone w sklepie internetowym.
 2. Konto Klienta zakłada się na stronie sklepu internetowego w celu dokonywania zakupów w tym sklepie. Szczegóły zakładania i prowadzenia konta Klienta określa Regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie www.babuszka-agafia.pl/pl/terms/regulamin-programu-lojalnosciowego-91.html
 3. Po założeniu konto Klienta, Uczestnik automatycznie zostaje objęty Programem lojalnościowym.
 4. Udział w Programie jest dobrowolny. Posiadanie konta Klienta nie zobowiązuje Uczestnika do udziału w Programie. Mimo przyznania Uczestnikowi punktów w Programie Uczestnik nie jest obowiązany do wykorzystywania tych punktów.
 5. Uczestnik, który chce wziąć udział w Programie powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, gdyż przystąpienie do Programu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

III Zasady uczestnictwa w Programie


§ 7


 1. Objęcie Uczestnika Programem polega na naliczaniu Uczestnikowi punktów za nabywane przez niego towary w sklepie internetowym w zależności od wartości nabytego towaru.
 2. Nabywanie towarów w sklepie internetowym odbywa się zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego.
 3. Za każdą wydaną złotówkę w sklepie internetowym Uczestnik otrzyma 1 punkt. Punkty gromadzą się na indywidualnym koncie Uczestnika (konto Klienta). Punkty są przyznawane dopiero po pełnej realizacji zamówienia przez Uczestnika, przy którym uzyskał on wymaganą liczbę punktów.
 4. Uczestnik ma możliwość podglądu zgromadzonych punktów na indywidualnym koncie Klienta, w zakładce PROGRAM LOJALNOŚCIOWY.
 5. Zgromadzone punkty uprawniają do uzyskania przez Uczestnika rabatu przy dokonywaniu kolejnych zakupów w sklepie internetowym Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów przy kolejnym zakupie w podsumowaniu zamówienia system naliczy rabat. Uczestnik będzie mógł skorzystać z rabatu poprzez wybranie opcji „WYMIEŃ PUNKTY NA RABAT”. Uczestnik może zrezygnować z prawa do rabatu i zachować zebrane punkty celem wykorzystania ich przy innych zakupach.
 6. Punkty są przypisane do danego konta Klienta i nie mogą być przenoszone na inne osoby. W przypadku anulowania transakcji na skutek zwrotów towarów, za które Uczestnik podczas dokonywania zakupów otrzymał punkty, punkty te są odejmowane od salda punktów zgromadzonych przez Uczestnika na koncie Klienta.
 7. Otrzymane bonusy nie mogą być wymieniane na gotówkę.
 8. Po aktywacji rabatu (skorzystaniu przez Uczestnika z opcji „WYMIEŃ PUNKTY NA RABAT”) wartość zamówienia zostanie pomniejszona o przyznany rabat.
 9. Po zrealizowaniu rabatu wykorzystującego pełną pulę zgromadzonych punktów punkty te zerują się i Uczestnik gromadzi punkty od nowa.
 10. Organizator przy danym towarze określa wielkość rabatu, który Uczestnik może uzyskać w zamian za punkty, a także ilość punktów uprawniających do uzyskania tego rabatu. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w tym zakresie – zmiany nie dotyczą Uczestników, którzy dokonali zakupu towaru korzystając z opcji „WYMIEŃ PUNKTY NA RABAT”.
 11. Organizator jest uprawniony wyłączyć z Programu niektóre produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego.
 12. Niewykorzystane w trakcie trwania Programu punkty przepadają.

IV. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji


§ 8


 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Programu można zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora lub pod adresem email zielarka@babuszka-agafia.pl
 2. Zgłaszane reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Reklamacje dotyczące nabywanych towarów rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego.
 5. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej w przypadku lub w formie email.
 6. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu i po jego zakończeniu, najpóźniej do 14 dnia od zakończenia Programu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
 7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemu i problemy techniczne wynikające z użytkowanego przez Uczestnika sprzętu, oprogramowania i łącza internetowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z zawieszenia, zmian i ewentualnego zakończenia Programu.

V. Przetwarzanie danych osobowych


§ 9


 1. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Programu i rozpatrywania reklamacji w zakresie Programu. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z informacjami podanymi w Regulaminie sklepu internetowego oraz Polityce Prywatności

VI. Postanowienia końcowe.


§ 10


 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Programu. W przypadku dokonania zmian Regulaminu, zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej sklepu /lub za pomocą e-maili wysyłanych do Uczestników, na co najmniej 14 dni przed terminem wejścia w życie przedmiotowych zmian.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej sklepu internetowego.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Programu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie Programu należy skontaktować się pod adresem mailowym: zielarka@babuszka-agafia.pl
pixel